•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1. Krónikák 1. rész

« Krónikák I. könyve 2. rész »

 
1Krón 1:1 Ádám, Séth, Énós.

1Krón 1:2 Kénán, Mahalálél, Járed.

1Krón 1:3 Énókh, Methuséláh, Lámekh.

1Krón 1:4 Noé, Sém, Khám és Jáfet.

1Krón 1:5 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

1Krón 1:6 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.

1Krón 1:7 Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

1Krón 1:8 Khámnak fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.

1Krón 1:9 Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

1Krón 1:10 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

1Krón 1:11 Miczráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.

1Krón 1:12 Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktől a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

1Krón 1:13 Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét és Khétet,

1Krón 1:14 És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.

1Krón 1:15 Khivveust, Harkeust és Szineust.

1Krón 1:16 Arvadeust, Czemareust és Hamatheust.

1Krón 1:17 Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl,
Gether és Mesek.

1Krón 1:18 Arpaksád pedig nemzé Séláht és Séláh nemzé Hébert.

1Krón 1:19 Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.

1Krón 1:20 Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot,

1Krón 1:21 Hadórámot, Úzált és Diklát,

1Krón 1:22 És Ebált, Abimáelt és Sébát,

1Krón 1:23 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.

1Krón 1:24 Sém, Arpaksád, Séláh.

1Krón 1:25 Héber, Péleg, Réu.

1Krón 1:26 Sérug, Nákhor, Tháré.

1Krón 1:27 Abrám, ez az Ábrahám.

1Krón 1:28 Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.

1Krón 1:29 Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsőszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám.

1Krón 1:30 Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma.

1Krón 1:31 Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai.

1Krón 1:32 Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.

1Krón 1:33 És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.

1Krón 1:34 Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel.

1Krón 1:35 Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh.

1Krón 1:36 Elifáz fiai: Thémán, Omár, Czefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.

1Krón 1:37 Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.

1Krón 1:38 Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán.

1Krón 1:39 Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.

1Krón 1:40 Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná.

1Krón 1:41 Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.

1Krón 1:42 Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán.

1Krón 1:43 Ezek pedig a királyok, a kik uralkodának Edom földén, mielőtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az ő városának neve Dinhába vala.

1Krón 1:44 [Bela] meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Boczrából való Zerakh fia.

1Krón 1:45 És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.

1Krón 1:46 Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az ő városának neve Hávit vala.

1Krón 1:47 Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.

1Krón 1:48 Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.

1Krón 1:49 Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia.

1Krón 1:50 Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az ő városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya.

1Krón 1:51 Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,

1Krón 1:52 Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,

1Krón 1:53 Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibczár fejedelem,

1Krón 1:54 Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.
 

« Krónikák I. könyve 2. rész »