•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1 Királyok 4. rész

« 3. rész 5. rész »

 
1Kir 4:1 És lőn Salamon király az egész Izráel felett királylyá.

1Kir 4:2 Ezek [valának] pedig az ő főemberei: Azária, Sádók papnak fia.

1Kir 4:3 Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok, Jósafát, az Ahilud fia, emlékíró vala.

1Kir 4:4 És Benája, a Jójada fia, a sereg hadnagya; Sádók pedig és Abjátár papok.

1Kir 4:5 És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók előljárója; és Zábud, a Nátán fia, főtanácsos és a király barátja.

1Kir 4:6 És Ahisár udvarbíró; Adónirám pedig, az Abda fia, kincstartó.

1Kir 4:7 Vala pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója az egész Izráelen, a kik ellátták a királyt és az ő háznépét: esztendőnként mindeniknek egy hónapig kellett az ellátásról gondot viselnie.

1Kir 4:8 És ezek azoknak neveik: Húrnak fia az Efraim hegyén.

1Kir 4:9 Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban, Béth-Semesben és Elonban és Béth- Hanánban.

1Kir 4:10 Hésednek fia Arúbotban, ő hozzá tartozott Szókó és Héfer egész földe.

1Kir 4:11 Abinádáb fiaié volt Dór egész határa. A Salamon leánya, Táfát, vala néki felesége.

1Kir 4:12 Bahana, az Ahilud fia, [bírja vala] Taanákot és Megiddót és egész Béth- Seánt, mely Sartána mellett vala Jezréel alatt, Béth-Seántól fogva mind Abela Méholáig és mind Jokméámon túl.

1Kir 4:13 Gébernek fia, Rámóth Gileádban: övé valának Jáirnak, a Manasse fiának falui, melyek Gileádban [valának;] az övé volt az Argób tartománya, mely Básánban vala, hatvan nagy város
kőfallal és érczzárakkal [megerősítve.

1Kir 4:14 Ahinádáb, Iddó fia Mahanáimban.

1Kir 4:15 Ahimaás Naftaliban; a Salamon leányát, Bosmátát vevé magának feleségül ő is.

1Kir 4:16 Bahana, Khúsai fia, Áserben és Alóthban.

1Kir 4:17 Jósafát, Paruákh fia, Issakhárban.

1Kir 4:18 Simei, Éla fia, Benjáminban.

1Kir 4:19 Géber, Uri fia, a Gileád földében, Sihonnak, az Emoreus királyának földében, és Ógnak, a Básánbeli királynak [földében;] és [ez] egy tiszttartó [bírja vala] azt a földet.

1Kir 4:20 És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak.

1Kir 4:21 Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak,
életének minden idejében.

1Kir 4:22 És Salamon eledele naponként [ez] vala: harmincz véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt;

1Kir 4:23 Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalokon és hízlalt madarakon kivül.

1Kir 4:24 Mert ő uralkodék minden helyeken a folyóvizen túl Thifsától fogva egész Gázáig; minden királyokon, a kik a folyóvizen túl valának; és békessége volt néki minden alattvalóitól
köröskörül.

1Kir 4:25 És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében.

1Kir 4:26 És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja.

1Kir 4:27 És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, a kik a Salamon király asztalánál valának, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül.

1Kir 4:28 Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a paripáknak arra a helyre, a hol a [király] volt, kiki az ő rendelete szerint.

1Kir 4:29 És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van.

1Kir 4:30 Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége.

1Kir 4:31 Sőt bölcsebb volt minden embereknél, [még] az Ezráhita Ethánnál is és Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál; és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörül.

1Kir 4:32 És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek [száma] ezer és öt volt.

1Kir 4:33 Szólott a fákról is, a Libánon czédrusfájától az izsópig, a mely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó- mászó állatokról és a halakról is.

1Kir 4:34 És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcseségét; a földnek minden királyaitól, a kik hallották vala az ő bölcseségét.
 

« 3. rész 5. rész »

 

 

« 3. rész 5. rész »