•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Józsué 21. rész

« 20. rész 22. rész »

 
Józs 21:1 És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett,

Józs 21:2 És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére.

Józs 21:3 Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit.

Józs 21:4 Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;

Józs 21:5 Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.

Józs 21:6 A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;

Józs 21:7 Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.

Józs 21:8 Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.

Józs 21:9 Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók.

Józs 21:10 És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból az Áron fiaira.

Józs 21:11 És adák nékik az Anák atyjának [városát], Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit;

Józs 21:12 A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául.

Józs 21:13 Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét.

Józs 21:14 Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét;

Józs 21:15 Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét;

Józs 21:16 Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilencz várost e két nemzetségből.

Józs 21:17 A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét;

Józs 21:18 Anathótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost.

Józs 21:19 Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői.

Józs 21:20 A Kehát fiai családjainak pedig, [s] a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának.

Józs 21:21 Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelőjét;

Józs 21:22 Kibczaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost.

Józs 21:23 A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét;

Józs 21:24 Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost.

Józs 21:25 A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath- Rimmont és annak legelőjét: két várost.

Józs 21:26 Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.

Józs 21:27 A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, [adák] a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát
és annak legelőjét: két várost.

Józs 21:28 Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét,

Józs 21:29 Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost.

Józs 21:30 Az Áser nemzetségéből pedig: Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét,

Józs 21:31 Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost.

Józs 21:32 A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelőjét, Hammoth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három
várost.

Józs 21:33 A Gersoniták összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői.

Józs 21:34 A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralevő Lévitáknak, [adák] a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét,

Józs 21:35 Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost.

Józs 21:36 A Rúben nemzetségéből pedig: Béczert és annak legelőjét, Jahczát és annak legelőjét,

Józs 21:37 Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost.

Józs 21:38 A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét,

Józs 21:39 Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy várost.

Józs 21:40 A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.

Józs 21:41 A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelőivel.

Józs 21:42 Valának ezek a városok a [tulajdonképeni] város és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál.

Józs 21:43 Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban.

Józs 21:44 Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, a mint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr.

Józs 21:45 Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt.
 

« 20. rész 22. rész »