•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Józsué 19. rész

« 18. rész 20. rész »

Józs 19:1 A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.

Józs 19:2 És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;

Józs 19:3 Haczar-Sual, Bála és Eczem;

Józs 19:4 Eltolád, Bethul és Horma;

Józs 19:5 Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;

Józs 19:6 Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.

Józs 19:7 Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;

Józs 19:8 És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

Józs 19:9 A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége
között.

Józs 19:10 A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.

Józs 19:11 És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.

Józs 19:12 Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.

Józs 19:13 Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:

Józs 19:14 És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.

Józs 19:15 Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui.

Józs 19:16 Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.

Józs 19:17 A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.

Józs 19:18 És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem:

Józs 19:19 Hafaráim, Sion és Anaharath;

Józs 19:20 Rabbith, Kisjon és Ébecz;

Józs 19:21 Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.

Józs 19:22 És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.

Józs 19:23 Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

Józs 19:24 A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

Józs 19:25 És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;

Józs 19:26 Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór- Libnáthot.

Józs 19:27 Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;

Józs 19:28 És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.

Józs 19:29 Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;

Józs 19:30 És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.

Józs 19:31 Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

Józs 19:32 A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.

Józs 19:33 Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.

Józs 19:34 Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé
vala.

Józs 19:35 Erősített városok [ezek]: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;

Józs 19:36 Adáma, Ráma és Hásor;

Józs 19:37 Kedes, Edrei és Én-Hásor;

Józs 19:38 Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.

Józs 19:39 Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

Józs 19:40 A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

Józs 19:41 És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;

Józs 19:42 Saalabbin, Ajjálon és Jithla;

Józs 19:43 Élon, Timnatha és Ekrón;

Józs 19:44 Eltheké, Gibbethon és Baaláth;

Józs 19:45 Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;

Józs 19:46 Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.

Józs 19:47 De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és
lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.

Józs 19:48 Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

Józs 19:49 Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.

Józs 19:50 Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.

Józs 19:51 Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.

 

« 18. rész 20. rész »