•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 34. rész

« 33. rész 35. rész »

 
Jób 34:1 És szóla Elihu, és monda:
Jób 34:2 Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!
Jób 34:3 Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.
Jób 34:4 Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?
Jób 34:5 Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.
Jób 34:6 Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl [talált] hibám nélkül!
Jób 34:7 Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.
Jób 34:8 És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár!
Jób 34:9 Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él.
Jób 34:10 Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!
Jób 34:11 Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.
Jób 34:12 Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!
Jób 34:13 Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?
Jób 34:14 Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná:
Jób 34:15 Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.
Jób 34:16 Ha tehát van eszed, halld meg ezt, [és] a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!
Jób 34:17 Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?
Jób 34:18 A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!
Jób 34:19 A ki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő kezének munkája.
Jób 34:20 Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas [is] eltűnik kéz nélkül!
Jób 34:21 Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.
Jób 34:22 Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;
Jób 34:23 Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!
Jób 34:24 Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.
Jób 34:25 Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.
Jób 34:26 Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, a hol látják.
Jób 34:27 A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,
Jób 34:28 Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja.
Jób 34:29 Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;
Jób 34:30 Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.
Jób 34:31 Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;
Jób 34:32 A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!
Jób 34:33 Avagy te szerinted fizessen-é [csak azért], mert ezt megveted, [és] hogy te szabd meg és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd!
Jób 34:34 Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:
Jób 34:35 Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.
Jób 34:36 Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!
Jób 34:37 Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.
 

« 33. rész 35. rész »