•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Jób 21. rész

« 20. rész 22. rész »

 
Jób 21:1 Felele pedig Jób, és monda:
Jób 21:2 Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok [helyett.]
Jób 21:3 Szenvedjetek el engem, a míg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet.
Jób 21:4 Avagy én embernek panaszolkodom-é? Miért ne volna hát keserű a lelkem?
Jób 21:5 Tekintsetek reám és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra.
Jób 21:6 Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet.
Jób 21:7 Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak?
Jób 21:8 Az ő magvok előttök nő fel ő velök, és az ő sarjadékuk szemeik előtt.
Jób 21:9 Házok békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen ő rajtok.
Jób 21:10 Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél.
Jób 21:11 Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik.
Jób 21:12 Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.
Jób 21:13 Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba;
Jób 21:14 Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk!
Jób 21:15 Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?
Jób 21:16 Mindazáltal az ő javok nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem!
Jób 21:17 Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájok az ő veszedelmök! [Hányszor] osztogatja részöket haragjában.
Jób 21:18 Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el.
Jób 21:19 Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet néki, hogy megérzi majd.
Jób 21:20 Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik.
Jób 21:21 Mert mi gondja van néki házanépére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?!
Jób 21:22 Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is!
Jób 21:23 Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan;
Jób 21:24 Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad.
Jób 21:25 Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval.
Jób 21:26 Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket.
Jób 21:27 Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, a melyekkel méltatlankodtok ellenem;
Jób 21:28 Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora?
Jób 21:29 Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, a kik [sokat] utaznak és jeleiket nem ismeritek-é?
Jób 21:30 Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul.
Jób 21:31 Kicsoda veti szemére az ő útját, és a mit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért?
Jób 21:32 Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él.
Jób 21:33 Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonsz minden embert, a mint számtalanok [mentek el] előtte.
Jób 21:34 Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad.
 

« 20. rész 22. rész »