•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Jób 15. rész

« 14. rész 16. rész »

 
Jób 15:1 Majd felele a Témánból való Elifáz és monda:
Jób 15:2 Vajjon a bölcs felelhet-é [ilyen] szeles tudománynyal, és megtöltheti-é a hasát keleti széllel?
Jób 15:3 Vetekedvén oly beszéddel, a mely nem használ, és oly szavakkal, a melyekkel semmit sem segít.
Jób 15:4 Te már semmivé akarod tenni az [Isten] félelmét is; és megkevesbíted az Isten előtt való buzgólkodást is!
Jób 15:5 Mert gonoszságod oktatja a te szádat, és a csalárdok nyelvét választottad.
Jób 15:6 A te szád kárhoztat téged, nem én, és a te ajakaid bizonyítanak ellened.
Jób 15:7 Te születtél-é az első embernek; elébb formáltattál-é, mint a halmok?
Jób 15:8 Az Isten tanácsában hallgatóztál-é, és a bölcseséget magadhoz ragadtad-é?
Jób 15:9 Mit tudsz te, a mit mi nem tudunk, és mit értesz olyat, a mi nálunk nem volna meg?
Jób 15:10 Ősz is, agg is van közöttünk, jóval idősebb a te atyádnál.
Jób 15:11 Csekélységek-é előtted Istennek vigasztalásai, és a beszéd, a mely szeliden bánt veled?
Jób 15:12 Merre ragadt téged a szíved, és merre pillantottak a te szemeid?
Jób 15:13 Hogy Isten ellen fordítod a te haragodat, és ilyen szavakat eresztesz ki a szádon?
Jób 15:14 Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, a ki asszonytól születik?
Jób 15:15 Ímé, még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében:
Jób 15:16 Mennyivel kevésbbé az útálatos és a megromlott ember, a ki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet?!
Jób 15:17 Elmondom néked, hallgass rám, és a mint láttam, úgy beszélem el;
Jób 15:18 A mit a bölcsek is hirdettek, és nem titkoltak el, mint atyáiktól valót;
Jób 15:19 A kiknek egyedül adatott vala a föld, és közöttük idegen nem megy vala.
Jób 15:20 Az istentelen kínozza önmagát egész életében, és az erőszakoskodó előtt is rejtve van az ő esztendeinek száma.
Jób 15:21 A félelem hangja [cseng] az ő füleiben; a békesség [ide]jén tör rá a pusztító!
Jób 15:22 Nem hiszi, hogy kijut a sötétségből, mert kard hegyére van ő kiszemelve.
Jób 15:23 Kenyér után futkos, hogy hol volna? Tudja, hogy közel van hozzá a sötétség napja.
Jób 15:24 Háborgatják őt a nyomorúság és rettegés; leverik őt, mint valami háborúra felkészült király.
Jób 15:25 Mert az Isten ellen nyujtotta ki kezét, és erősködött a Mindenható ellen;
Jób 15:26 [Kinyujtott] nyakkal rohant ellene, domború pajzsainak fellege alatt.
Jób 15:27 Mivel befedezte az arczát kövérséggel, és hájat borított tomporára;
Jób 15:28 És lakozott elrombolt városokban; lakatlan házakban, a melyek dűlőfélben vannak:
Jób 15:29 Meg nem gazdagodik, vagyona meg nem marad, jószága nem lepi el a földet.
Jób 15:30 Nem menekül meg a setétségtől, sarjadékát láng perzseli el, és szájának lehelletétől pusztul el.
Jób 15:31 Ne higyjen a hívságnak, a ki megcsalatott, mert hívság lészen annak jutalma.
Jób 15:32 Nem idejében telik el [élete,] és az ága ki nem virágzik.
Jób 15:33 Lehullatja, mint a szőlővessző az ő egresét, elhányja, mint az olajfa az ő virágát.
Jób 15:34 Mert a képmutató házanépe meddő, és tűz emészti meg az ajándékból való sátrakat.
Jób 15:35 Nyomorúságot fogan, álnokságot szül, és az ő méhök csalárdságot érlel.
 

« 14. rész 16. rész »