•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Ezsdrás 2. rész

« 1. rész 3. rész »

 
Ezsd 2:1 Ezek pedig a tartománynak fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.

Ezsd 2:2 Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma [ez:]

Ezsd 2:3 Paros fiai kétezerszázhetvenkettő;

Ezsd 2:4 Sefátja fiai háromszázhetvenkettő;

Ezsd 2:5 Árah fiai hétszázhetvenöt;

Ezsd 2:6 Pahath-Moáb fiai, Jésua [és] Joáb fiaitól, kétezernyolczszáztizenkettő;

Ezsd 2:7 Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

Ezsd 2:8 Zattu fiai kilenczszáznegyvenöt;

Ezsd 2:9 Zakkai fiai hétszázhatvan;

Ezsd 2:10 Báni fiai hatszáznegyvenkettő;

Ezsd 2:11 Bébai fiai hatszázhuszonhárom;

Ezsd 2:12 Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő;

Ezsd 2:13 Adónikám fiai hatszázhatvanhat;

Ezsd 2:14 Bigvai fiai kétezerötvenhat;

Ezsd 2:15 Ádin fiai négyszázötvennégy;

Ezsd 2:16 Áter fiai, Ezékiástól, kilenczvennyolcz;

Ezsd 2:17 Bésai fiai háromszázhuszonhárom;

Ezsd 2:18 Jórá fiai száztizenkettő;

Ezsd 2:19 Hásum fiai kétszázhuszonhárom;

Ezsd 2:20 Gibbár fiai kilenczvenöt;

Ezsd 2:21 Bethlehem fiai százhuszonhárom;

Ezsd 2:22 Netófah férfiai ötvenhat;

Ezsd 2:23 Anathóth férfiai százhuszonnyolcz;

Ezsd 2:24 Azmáveth fiai negyvenkettő;

Ezsd 2:25 Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom;

Ezsd 2:26 Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;

Ezsd 2:27 Mikmás férfiai százhuszonkettő;

Ezsd 2:28 Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom;

Ezsd 2:29 Nebó fiai ötvenkettő;

Ezsd 2:30 Magbis fiai százötvenhat;

Ezsd 2:31 A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

Ezsd 2:32 Hárim fiai háromszázhúsz;

Ezsd 2:33 Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;

Ezsd 2:34 Jérikó fiai háromszáznegyvenöt;

Ezsd 2:35 Szenáa fiai háromezerhatszázharmincz;

Ezsd 2:36 A papok: Jedája fiai, Jésua családjából, kilenczszázhetvenhárom;

Ezsd 2:37 Immér fiai ezerötvenkettő;

Ezsd 2:38 Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét;

Ezsd 2:39 Hárim fiai ezertizenhét;

Ezsd 2:40 A Léviták: Jésuának és Kadmiélnek fiai, Hodávia fiaitól, hetvennégy.

Ezsd 2:41 Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolcz;

Ezsd 2:42 A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminczkilencz.

Ezsd 2:43 A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai;

Ezsd 2:44 Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,

Ezsd 2:45 Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,

Ezsd 2:46 Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai,

Ezsd 2:47 Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,

Ezsd 2:48 Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,

Ezsd 2:49 Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai,

Ezsd 2:50 Aszna fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai.

Ezsd 2:51 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,

Ezsd 2:52 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,

Ezsd 2:53 Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,

Ezsd 2:54 Nesiah fiai, Hatifa fiai;

Ezsd 2:55 Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Haszszófereth fiai, Peruda fiai,

Ezsd 2:56 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,

Ezsd 2:57 Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hássebaim fiai, Ámi fiai.

Ezsd 2:58 Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilenczvenkettő.

Ezsd 2:59 És ezek, a kik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán- Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é:

Ezsd 2:60 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenkettő.

Ezsd 2:61 És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték;

Ezsd 2:62 Ezek keresték írásukat, tudniillik a nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;

Ezsd 2:63 És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem pap ítél az Urimmal és Tummimmal.

Ezsd 2:64 Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.

Ezsd 2:65 Szolgáikon és szolgálóikon kivül – ezek száma hétezerháromszázharminczhét – valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszázan.

Ezsd 2:66 Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;

Ezsd 2:67 Tevéik négyszázharminczöt, hatezerhétszázhúsz szamárral.

Ezsd 2:68 A családfők közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az ő helyén;

Ezsd 2:69 Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát.

Ezsd 2:70 És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a Léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.
 

« 1. rész 3. rész »