•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Ézsaiás 3. rész

« 2. rész 4. rész »

 
Ézs 3:1 Oh szünjetek meg hát az emberben [bízni], a kinek [egy] lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?
Ézs 3:2 Mert ímé az Úr, a seregeknek Ura elveszi Jeruzsálemből és Júdából a támaszt és a táplálót, a kenyérnek minden erejét és a víznek minden erejét;
Ézs 3:3 Az erőst és hadakozót, birót és prófétát, jóst és öreget;
Ézs 3:4 Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt;
Ézs 3:5 És adok nékik gyerkőczöket fejedelmekül, és gyermekek uralkodnak rajtok.
Ézs 3:6 És nyomorba jut a nép; egyik a másik ellen, ki-ki az ő társa ellen támad, a gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes ellen;
Ézs 3:7 És ha valaki megragadja atyja nemzetségéből való rokonát, [mondván:] Néked ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás kezed alatt legyen:
Ézs 3:8 Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem leszek sebkötöző, házamban is nincsen kenyér és nincs ruha; ne tegyetek engem e nép fejedelmévé!
Ézs 3:9 Mert megromlott Jeruzsálem, és Júda elesett, mert nyelvök és cselekedeteik az Úr ellen vannak, hogy az Ő dicsőséges szemeit ingereljék.
Ézs 3:10 Arczuk tekintete tesz ellenök bizonyságot, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák; jaj lelköknek! mert magok szereztek magoknak gonoszt.
Ézs 3:11 Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen [dolga], mert cselekedeteik gyümölcsével élnek.
Ézs 3:12 Jaj a gonosznak, gonoszul lesz [dolga,] mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek néki.
Ézs 3:13 Népem nyomorgatói gyermekek, és asszonyok uralkodnak rajta; népem! a te vezéreid hitetők, és ösvényidnek útját elrejtik előled.
Ézs 3:14 Előálla perelni az Úr, és itt áll ítélni népeket.
Ézs 3:15 Az Úr törvénybe megy népe véneivel és fejedelmivel: Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rablott marha van házaitokban:
Ézs 3:16 Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok, és a szegények orczáját összetöritek? ezt mondja az Úr, a seregeknek Ura.
Ézs 3:17 És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak, és felemelt nyakkal járnak, szemeikkel pillognak, és aprókat lépve járnak, és lábokkal nagy zengést bongást szereznek:
Ézs 3:18 Megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejtetőjét, és az ő szemérmöket megmezteleníti.
Ézs 3:19 Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat,
Ézs 3:20 A fülönfüggőket, a karpereczeket és a fátyolokat,
Ézs 3:21 A pártákat, a láblánczokat, az öveket, a jóillattartókat és az ereklyéket,
Ézs 3:22 A gyűrűket és az orrpereczeket,
Ézs 3:23 Az ünneplő ruhákat, a palástokat, a nagy kendőket és az erszényeket,
Ézs 3:24 A tükröket, a gyolcsingeket, a főkötőket és a keczeléket:
Ézs 3:25 És lesz a balzsamillat helyén büdösség, az öv helyén kötél, és a felfodrozott haj helyén kopaszság, a szép köpenynek helyén zsákruha, és a szépség helyén homlokra sütött bélyeg.
Ézs 3:26 Férfiaid fegyver által hullnak el, és vitézeid harczban:
Ézs 3:27 És sírnak és gyászolnak kapui, és ő elpusztíttatván, a földön ül;
Ézs 3:28 És megragad hét asszony egy férfit ama napon, mondván: A magunk kenyerét eszszük és a mi ruhánkba öltözködünk, csak hadd neveztessünk a te nevedről, és vedd le rólunk gyalázatunkat!

 

« 2. rész 4. rész »