•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Eszter 4. rész

« 3. rész 5. rész »

 
Eszt 4:1 Márdokeus pedig megtudta mindazt, a mi történt; és Márdokeus megszaggatá ruháit, zsákba és hamuba öltözék, és a város közepére méne [és] kiálta nagy és keserves kiáltással.

Eszt 4:2 És eljött a királynak kapuja elé; mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában.

Eszt 4:3 És minden egyes tartományban, azon helyen, a hová a király parancsa és törvénye eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és siralom és jajgatás; zsák és hamu vala terítve sokak alá.

Eszt 4:4 Eljöttek azért Eszternek leányai és udvarmesterei és megmondák néki, és megszomorodék a királyasszony nagyon, és külde ruhákat, hogy felöltöztetnék Márdokeust, és hogy vesse le a zsákot magáról; de nem fogadá el.

Eszt 4:5 Akkor előhivatá Eszter Hatákot, a király udvarmesterei közül a ki az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldé őt Márdokeushoz, hogy megtudja, mi az és miért van az?

Eszt 4:6 Kiméne tehát Haták Márdokeushoz a város utczájára, mely a király kapuja előtt vala.

Eszt 4:7 És elmondá néki Márdokeus mindazt, a mi érte őt, és az ezüst összegét, a melyet Hámán mondott, hogy juttat a király kincséhez a zsidókért, hogy elvesztessenek.

Eszt 4:8 És az írott rendeletnek mássát is, a melyet Susánban adtak ki eltöröltetésökre, átadá néki, hogy mutassa meg Eszternek, és jelentse és hagyja meg néki, hogy menjen a királyhoz, könyörögni néki és esedezni előtte az ő nemzetségéért.

Eszt 4:9 Elméne azért Haták, és elmondá Eszternek Márdokeus szavait.

Eszt 4:10 És monda Eszter Hatáknak, és meghagyá néki, hogy [tudassa ]Márdokeussal:

Eszt 4:11 A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, a ki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék, kivévén, a kire a király aranypálczáját kinyujtja, az él; én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek, már harmincz napja.

Eszt 4:12 És megmondák Márdokeusnak Eszter szavait.

Eszt 4:13 És monda Márdokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül.

Eszt 4:14 Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségök és szabadulások a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?

Eszt 4:15 És monda Eszter visszaüzenve Márdokeusnak:

Eszt 4:16 Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, a ki Susánban találtatik, és bőjtöljetek érettem és ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel se nappal, én is és leányaim így bőjtölünk és ekképen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére; ha azután elveszek, hát elveszek.

Eszt 4:17 Elméne azért Márdokeus, és úgy cselekedett mindent, a mint néki Eszter parancsolá.
 

« 3. rész 5. rész »

 

 

« 3. rész 5. rész »